Hjem

Jo bedre jeg kjenner meg selv,

jo mer forstår jeg av alt som påvirker meg,

og ser at skaperverket rundt meg,

styres av naturens egne lover,

og det viktigste er å spille på lag med dem,

jeg ser også mine medmennesker som like verdifulle som meg,

og at de styres av sine verdier,

og gjør sitt beste i alle situasjoner.

Det gir meg trygghet for at jeg kan styre mitt liv i henhold til min overbevisning om hva som er best for meg, mine nærmeste, og mine øvrige medmennesker.

Det gjør at freden i mitt indre kjennes permanent, og jeg er hjemme i meg selv, uansett hvor jeg er, hjemme, på jobb, på reise eller hvor som helst.


"Lykke er når det du tenker, sier, og gjør er i harmoni."

Mahatma Gandhi


"Med mot vil du våge å ta sjanser, ha styrke til å være medfølende, og visdom til å være ydmyk.

Mot er grunnlaget for integritet".

Mark Twain


"Når en person er fast bestemt på å hjelpe seg selv, er det ingen ting som kan stoppe dem".

Nelson Mandela


"For å kunne lære å kjenne hemmeligheten bak velstand, må du først innse at du aldri kan finne den utenfor deg selv"

Wayne Dyer


Å ha et sinn som er åpent for alt og knyttet til ingenting virker for meg å være et av de mest grunnleggende prinsippene du kan ta i bruk for å bidra til individuell fred og verdensfred

Wayne Dyer


"Det vi gjør mer enn to ganger, blir vi bedre og bedre på, og etter hvert blir det en del av oss selv"

Forfatter


"Glem alle dine "vil ha". Vit i hjertet ditt at du ikke trenger en eneste ting til for å være hel, og se hvordan alle disse ytre tingene blir mindre og mindre viktig i hjertet ditt"

Wayne Dyer


"Alle de store læremestrene har gitt oss nesten det samme budskapet: Gå inn i deg selv, oppdag ditt usynlige, høyere selv og gjenkjenn Gud som din kjærlighet du har i ditt indre.

Wayne Dyer


Noen anser praksisen med kjærlighet og medfølelse er bare knyttet til religiøs praksis, og hvis de ikke er interessert i religion forsømmelse de disse indre verdier. Men kjærlighet og medfølelse er egenskaper som mennesker trenger for å leve sammen.

Dalai Lama


"Et hvert problem, har en gave i sine hender. Vi søker problemer, for vi trenger de gaver de bringer med seg".

Richard Bach


"Båndet som binder din virkelige familie sammen, er ikke av blod, men av glede og respekt for hverandres liv"

Richard Bach


"Hvis du møter noen hvis sjel ikke er på linje med din, kan du vise dem kjærlighet, og gå videre".

Wayne Dyer


"Betrakt kroppen din som et fartøy som frakter sjelen din. Når din indre vei er tydelig, vil også den ytre veien, stå klart for deg.

Wayne Dyer


"Når du tror at alt er noen andres feil, vil du lide mye. Når du innser at alt bare kommer fra deg selv, lærer du både fred og glede."

Dalai Lama"Ekte kjærlighet er nok fordi den er oppofrende, engasjert dedikert og uselvisk"

Dalai Lama


"Du er ikke et menneskelig vesen som har en åndelig opplevelse. Du er et åndelig vesen som har en menneskelig opplevelse"

Wayne Dyer


′′Vår erfaring har lært oss at med godvilje kan en forhandlet løsning bli funnet for selv de mest dyptgående problemene."

Nelson Mandela


"Vær tro mot deg selv. og stå for det du sier og gjør, alltid".

Forfatter


"Rettferdighet gjennom kjærlighet er frigjøring, rettferdighet gjennom loven er straff"

Mahatma Gandhi


"Ikke-vold krever en dobbel tro, tro på Gud og tro på menneske."

Mahatma Gandhi
Jesus viste oss, menneskenes arv,

da han tok sin jordiske kropp med seg gjennom døden,

til Himmelens rike,

og lever evig.

Når vi har funnet Kristusbevisstheten i oss selv,

kan vi gjøre det samme som Jesus gjorde, er min forståelse.

Forfatter

Jesus talte:

"Når Kristus gjenoppstår i den enkelte, da vil han gjøre større gjerninger enn dem jeg har gjort. Som dere søker, skal dere finne Kristus i meg, og Kristus i dere selv, vi er alle brødre og søstre

Deres time kommer, når Kristus går opp for dere hver enkelt, helt personlig.

Det står skrevet i (Matteus 27.46) at mine siste ord på korset var:

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg.


Det er en fullstendig ukorrekt oversettelse.


Ordene var i virkeligheten:

Min Gud, min Gud, Du har aldri forlatt meg eller noen av dine barn, for dine barn kan komme til deg, slik jeg er kommet til deg. De kan se mitt liv, slik som jeg har levd det. Og slik kan de ved å leve det samme liv legemliggjøre Kristus og bli ett med deg, Gud min Fader.


Det var aldri så mye som en tanke om at jeg ble sviktet, eller følte adskillelse.

Kristus sto klart frem for meg lenge før dette tidspunkt.

Hvis de hadde brent min kropp, kunne jeg samle den igjen av de samme partikler, som ble frigjort ved den tilsynelatende tilintetgjørelse.

Mennesket er sammensatt på en slik måte, at når det treder frem med forståelsen av Kristus i seg, frigjør det tilstrekkelig mengder av intelligensenergi, og denne energi og intelligens omfavner mennesket så fullstendig,

at skulle det skje, at livselementet adskilles fra partiklene, så vil dens intelligens- og livsprinsipp være i stand til å samle og konsolidere disse partikler til den samme form, som det tidligere har brakt seg selv til uttrykk.

Kroppen er oppbygget av og med et stoff som ikke kan nedbrytes. Det er kun nødvendig å samle stoffet og fylle ”formen”, så den blir gjennomtrengt av det samme livselement for å få den fullkomne form som tidligere.

Dere kan derfor forstå at korsfestelsen ikke gjorde meg noe, den gav kun problemer for de som prøvde å skade Kristusprinsippet. Den var et eksempel på oppfyllelsens lov, som er skapt av Det store Prinsipp. Det er en vei, som alle mennesker kan følge. Når menneskene følger den, blir de selv Kristus, ved at deres ideal gis en fast form, som ikke kan tilintetgjøres. Ikke engang dette legeme blev ødelagt. Dets vibrasjoner var så høye, at selve korsfestelsen og opphengingen på korset var kun et symbol på, at de som korsfestet meg hadde fullført alle de begrensninger, som det dødelig kan sette for det legemlige. Det var nødvendig for helt å tilendebringe oppfyllelsen av legemets begrensninger at legge legemet i graven, rulle en stor stein foran, og forsegle den. Derfor ropte jeg: Det er fullbrakt.

Når det legemlige er tilendebrakt, er udødeligheten fullkommen. Derfor er det umulig å fastholde menneskets udødelige legeme, selv i en klippegrav. Klippen kunne blitt knust, så legemet var blitt frigjort, hvis dette var nødvendig. Dere ser nå at hvordan det hele var isenesatt som et symbol på

MENNESKETS ARV.”


Fra en undervisningstime Jesus hadde for en forskningsgruppe under ledelse av Baird T. Spalding rundt 1900 tallet i India.

Hentet fra boken: "Østens vises liv og lære" bind 3.


Bibelen gir oss mange opplysninger om Jesus sitt liv, som vi kan lære mye av.


"Dere skal gjøre de samme tinge som jeg har gjort, ja enda større ting"

 Med det forteller han oss at vi har de samme egenskaper i oss, som han hadde, det er ingen forskjell på         oss og han. Kirkens lære om at vi er syndere og må blir frelst, rimer ikke med Jesus sine ord, da det er         vår tro som former vår utvikling, er min erfaring.

***


"Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket".

Hva er det det lille barnet gjør, som de voksne har glemt? De styrer sin hverdag etter impulser fra                sjelen, fordi hjernen skaffer seg kompetanse kun gjennom erfaringer.

Det forteller oss at kontakten med vår Skaper går via sjelen, ikke hjernen i oss, så denne kontakt har vi        fra før vi ble født, er min forståelse.

***


"Hvorfor kan ikke vi gjøre de samme ting som du gjør", spurte disiplene Jesu

"Dere har så liten tro", svarte Jesus.Det viser oss deres manglende forståelse av det Jesus gjorde. Kirken bruker også ord som overnaturlig, som heller ikke har en klar definisjon. Det bidrar til at Jesus sin lære i Bibelens Nytestamente danner et svakt grunnlag for forståelsen av forholdet mellom Gud og mennesker. For å beholde kontrollen, blir menneskene stemplet som syndere og at vi har en syndig natur, og at vår forståelse av det guddommelige, kun kan komme fra Bibelen, og særlig Det nye testamentet som er skrevet av mennesker som hadde en manglende forståelse av det Jesus prøvde å lære sine medmennesker, er min forståelse.

***


I bønnen "Vår Far" som Jesus lærte oss står det: "Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere".

Det viser at det er en konsekvens av alt vi sier og gjør. Også naturlovene sier det samme: "Det vi                sender ut, kommer tilbake", eller "Som du sår, skal du høste".

Det gjør at det er viktig å stå for det vi tenker, sier og gjør, fordi det øker vår bevissthet, slik at vi vet            hva som er bra for oss, eller ikke bra for oss. Vi trenger ingen lover og regler, når vi kjenner                          naturlovene, opplever jeg.     

                                           ***                                           

                                           

Peter spurte Jesus:"Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?", "Ikke sju ganger",svarte Jesus, "men jeg sier deg: sytti ganger sju!Det viser at skylds spørsmålet ikke er viktig, fordi det viktigste er at vi tar ansvar kun for oss selv, og når vi tilgir, har ingen mennesker makt eller kontoll over oss, vi er fri til å være originalen av oss selv.


***

De skriftlærde kom en lørdag med en kvinne som var grepet i hor, og spurte Jesus, om hun skulle dømmes etter Moseloven eller loven om Sabatten. I utgangspunktet hadde de en meget god sak for å kunne dømme Jesus.

Jesus svarte dem ikke, men tok en pinne og skrev i sanden. 


Vi mennesker er skapt slik at vi kan ikke være skråsikker, sint eller irritert, og samtidig undre oss over           noe.


Så når de skriftlærde ikke forstod det Jesus gjorde, undret de seg over hva han mente med sin                    handling, og når vi undrer oss, blir vi helt rasjonelle i vår tankegang, og alle sammen visste de, at de            hadde ting i sin fortid, som de ikke ønsket å få belyst. 


Så når Jesus sa:"Den som er ren, kan kaste den første sten", så var den beste løsnngen på                          situasjonen, å gå, med uforrettet sak.


Da Jesus spurte kvinnen hvor mennene ble av, svarte hun: "De gikk"

"Heller ikke jeg fordømmer deg", var Jesus sitt svar til henne

       

Denne handlemåte er like effektiv i dag, som den var på Jesus sin tid, innsikten om menneskets                    reaksjonsmønster en en del av Kristusbevisstheten som Jesus hadde.


***


Da Jesus kom gående på vannet til disiplene som var i båten, ble Peter så begeistret at han hoppet ut av båten og gikk mot Jesus, han trodde og viste at han kunne gå på vannet.

Men da han så bølgene som skyllet over føttene, kom frykten og han begynte å synke.

Men han viste oss, at han og alle kan gå på vannet slik Jesus gjorde, inntil frykten overmannet han,og da måtte han rope på hjelp fra Jesus.

Et godt bilde på hva troens kraft, kan hjelpe oss med, og hva frykten i oss, ødelegger for oss.


***


Bibelen forteller om to ganger Jesus mettet 4000 og 5000 menn foruten kvinner og barn. Begge gangene fortelles det om beskjedne kvanta med mat i utgangspunktet. 

Jesus holdt maten i hendene og takket for at det var mat i overflod, og begge gangene samlet disiplene mer mat som var igjen, enn det som var i utgangspunktet.


Min bestemor Anna hadde en barneflokk på 9 og en mann som var invalid i godt voksen alder, og både før og under krigen, kunne det være vanskelig å sette nok mat på bordet så alle ble mette.

Hun fortalte meg om den vanskelige situasjonen det ofte var, og hennes løsning på utfordringen var: "I dag ber vi ekstra for maten, så alle blir mett". Selv med lite mat, opplevde hun aldri at noen gikk sulten fra bordet, og det var alltid mat tilovers, fortalte hun meg.


*


Den naturloven som vi bruker når vi tror på et resultat, har ingen begrensninger, er min erfaring. Når vi med vår tro ser resultatet som virkelig og ekte, så blir det slik.


Jesus sier flere ganger i møte med menneskene, din tro er stor, det blir som du vil, det viser hvor sterk og effektiv troens kraft er.


Troens naturlov virker, enten det er å skape mat, gå på vannet, forflytte oss med lysets hastighet, gjøre personer friske, skape fred, flytte fjell, eller vekke personer til livet.


Fra et høyt bevissthetsnivå er det helt naturlig, virkelig og logisk, slik som det sett fra et lavere bevissthetsnivå, kan være et hån mot virkeligheten.


Men vi snakker om den samme virkelighet i begge tilfeller, den oppleves bare forskjellig.

***


Veien mot Kristusbevissthet starter når vi forlater bildet av Jesus som Idol eller Konge, og ser på Jesus som mitt Ideal, er min erfaring.Ansvarlig og forfatter

av denne side er:


Ingvald E. Angell,

Bjørnsvikveien 5A,

1341 Slependen


Forfatter kan kontaktes på: post, telefon og epost


Tel. 450 27 385

epost: ingvald@angell.no